Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑ σε θέματα χρηματοδότησης αναλαμβάνει, ενημέρωση δικαιούχων για προγράμματα χρηματοδότησης, σχεδιασμό έργων, εξεύρεση εταίρων, δημιουργία κοινοπρακτικών σχημάτων, εξεύρεση χρηματοδοτικών προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών, σύνταξη προτάσεων και υποβολή φακέλων υποψηφιότητας, διαχείριση και παρακολούθηση έργων προβολή και δημοσιότητα δράσεων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑ σε θέματα χρηματοδότησης αναλαμβάνει :

 • ενημέρωση δικαιούχων για προγράμματα χρηματοδότησης
 • σχεδιασμό έργων
 • εξεύρεση εταίρων, δημιουργία κοινοπρακτικών σχημάτων
 • εξεύρεση χρηματοδοτικών προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών
 • σύνταξη προτάσεων και υποβολή φακέλων υποψηφιότητας
 • διαχείριση και παρακολούθηση έργων προβολή και δημοσιότητα δράσεων

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

 • τεχνική βοήθεια σε οργανισμούς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τη συμμετοχή τους σε έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
 • υπηρεσίες διαχείρισης έργων σε οργανισμούς και φορείς που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα
 • υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης έργων για δημόσιους οργανισμούς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα
 • υπηρεσίες δικτύωσης και συμμετοχής σε κοινοπρακτικά σχήματα
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ για την χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων 

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΕ :

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθμού
 • Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς
 • Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες
 • Συνδέσμους, Συλλόγους, Ομοσπονδίες, Ενώσεις Επαγγελματιών
 • Επιμελητήρια
 • Συνδικάτα και Ομοσπονδίες Εργαζομένων
 • Φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών
 • Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ φορείς του δημόσιου τομέα
 • ΜΜΕ