Το τμήμα Έρευνας , Ανάπτυξης & Καινοτομίας , του ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΑΜΑ ειδικεύεται σε εξειδικευμένες μελέτες  και έρευνες στους πελάτες της, προτάσεις εφαρμογής συστημάτων πληροφορικής, προγράμματα διαχείρισης της ασφάλειας, ολοκληρωμένες μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, πιστοποίηση ασφάλειας, έρευνες και μελέτες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε οργανισμού, έρευνες αποδοτικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, δυνατοτήτων ανάπτυξης του οργανισμού, χρηματοδότησης νέων εφαρμογών, επενδύσεων και εξοπλισμού.

Το τμήμα Έρευνας , Ανάπτυξης & Καινοτομίας, του ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΑΜΑ ειδικεύεται σε:

  • εξειδικευμένες μελέτες  και έρευνες στους πελάτες της
  • προτάσεις εφαρμογής συστημάτων πληροφορικής
  • προγράμματα διαχείρισης της ασφάλειας
  • ολοκληρωμένες μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
  • πιστοποίηση ασφάλειας
  • έρευνες και μελέτες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε οργανισμού
  • έρευνες αποδοτικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, δυνατοτήτων ανάπτυξης του οργανισμού, χρηματοδότησης νέων εφαρμογών, επενδύσεων και εξοπλισμού
  • εκπαιδευτικά προγράμματα, εθνικού ή διακρατικού χαρακτήρα σε επίπεδο εργαζομένων ή διοικήσεων – προώθησης εργασιακών σχέσεων
  • επικοινωνιακά προγράμματα
  • ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς ή δίκτυα – συμμετοχή σε διεθνή project