Σχετικά με την εταιρία

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑ αποτελεί ένα επιχειρηματικό σχήμα το οποίο προήλθε από τη συνεργασία καταξιωμένων στελεχών στο χώρο των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2004 και δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού υποστηρίζοντας, μέσω ενός ευρύτατου φάσματος συμβουλευτικών υπηρεσιών, οργανισμούς ή επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, φορείς εκπροσώπησης εργαζομένων και εργοδοτών , στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ