Το τμήμα κατάρτισης του ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΑΜΑ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πελάτη, ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑ αναλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση «tailor-made» προγραμμάτων κατάρτισης.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού κλάδων, φορέων και επιχειρήσεων
 • Διερεύνηση και εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων
 • Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Υλοποίηση εκπαίδευσης
 • Αξιολόγηση προγραμμάτων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στη διαμόρφωση πολιτικής εκπαίδευσης.
 • Διενέργεια ερευνών και μελετών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Προσαρμογή στις ειδικές απαιτήσεις της εκάστοτε ομάδας στόχου
 • Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας
 • Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με νέες τεχνολογίες
 • Προγράμματα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό
 • Ευρύ εσωτερικό και διεθνές δίκτυο συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών φορέων
 • Χρηματοδότηση από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

 • Ολόκληρη την εκπαιδευτική διαδικασία
 • Την εξασφάλιση χρηματοδότησης 
 • Την τυπική διαδικασία ως προς τον φορέα διαχείρισης και χρηματοδότησης 
 • Τη λογιστική παρακολούθηση των προγραμμάτων 
 • Tην προχρηματοδότηση των προγραμμάτων 
 • Διεθνείς συνεργασίες σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
 • Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης 
 • Eφαρμογή πολυμέσων στην υπηρεσία της εκπαίδευσης 
 • Ανάπτυξη προσομοιωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης

ΘΕΜΑΤΑ / ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Ενδεικτικά)

 • Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Διαχείριση άγχους 
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP 
 • Σύγχρονες τεχνικές επικοινωνίας και πωλήσεων – Front-office services – Marketing
 • Εκμάθηση Η/Υ (WIN – MS OFFICE – INTERNET) 
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτών 
 • Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων – Επιχειρησιακός σχεδιασμός 
 • Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Ποιότητα 
 • Αξιολόγηση Προσωπικού 
 • Διοίκηση της Υγείας (Health Care Management) 
 • Εξειδικευμένη Ξενόγλωσση Ορολογία